Skip to main content

Finanszírozás

Ha egy adott szakhoz kapcsolódó önköltségi díjra vagy kíváncsi, válaszd ki az adott kart és a keresett képzést itt:

Felvi.hu - Egyetemek főiskolák - BME

Tanulmányi teljesítményeddel, sportteljesítményeddel és szociális alapon is igényelhetsz támogatást a BME-n! Ezek közül kiemeltük a legfontosabbakat, amelyek megkönnyíthetik mindennapjaidat, hogy teljes erőbedobással a tanulmányaiddal és egyetemi éveiddel foglalkozhass!

Nemzeti ösztöndíjak

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (Korábban Köztársasági Ösztöndíj)

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat az oktatásért felelős miniszter adományozza a felsőoktatási intézmény által javasolt rangsor alapján. Egy intézményben az állami ösztöndíjas, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%‑a, de intézményenként legalább egy fő részesülhet nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban. Az intézményi létszám a kari létszámarányoknak megfelelően kerül elosztásra.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati felhívását a BME rektori–kancellári közös utasításban teszi közzé, a pályázati határidőt legalább 30 nappal megelőzően. A felhívásnak tartalmaznia kell az értékelés szempontjait és a részletes ponttáblázatot is. A Szenátus által átruházott hatáskörben a Kancellária minden év augusztus 1‑ig tesz javaslatot a következő tanév ösztöndíjasaira az oktatásért felelős miniszter elé.

Bursa Hungarica ösztöndíj

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett ösztöndíj célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A pályázaton részt vehet minden nappali tagozaton felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató.

Bursa Hungarica ösztöndíj

 

Tanulmányi ösztöndíjak

Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas képzési formában vesz részt. A tanulmányi ösztöndíjra nem kell pályázni, egy meghatározott elvrendszer alapján ítélik meg. Az összeg megállapításakor törekednek arra, hogy a homogén hallgatói csoportokon belül a jogosult hallgatók maximum 50%-a részesüljön ösztöndíjban. A tanulmányi ösztöndíj minimumösszege a hallgatói normatíva 5%-a.

Az ösztöndíj odaítélésének alapja az ösztöndíjindex a kreditindex vagy a korrigált kreditindex lehet, amelyet a Kari Hallgatói Képviselet határoz meg a dékán véleményének figyelembevételével. A hallgatókat a homogén hallgatói csoportonként az előző aktív tanulmányi eredmény szerint rangsorolják. Az elsőéves mesterszakos hallgatók esetében az ösztöndíj odaítélésének alapja a felvételi pontszámuk, a felvételi vizsgán elért pontok száma, vagy ezek kombinációja lehet. Más felsőoktatási intézményből, szakról, képzési formáról átvett, illetve külföldi részképzésen részt vett hallgató tanulmányi eredményének megállapításáról a Kari Tanulmányi Bizottság dönt.

Tanulmányi ösztöndíj

Egyetemi BME ösztöndíj

A pályázat célja, hogy az egyetemi hallgatóság köréből kiemelten díjazzuk azokat, akik a legtöbb szakmai és tudományos érdemet szerzik meg a pályázati kiírásban foglalt félévben. A pályázaton azok a teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésben tanuló aktív nappali tagozatos hallgatók vehetnek részt, akik kiemelkedő tanulmányi, szakmai, tudományos tevékenységet folytattak.

Egyetemi BME ösztöndíj

Kari BME ösztöndíj

Az egyes karokon meghirdetett ösztöndíj célja a kiemelkedő szakmai, tudományos, kulturális, művészeti vagy sporttevékenységet folytató hallgatók jutalmazása. A pályázaton részt vehet minden teljes idejű képzésben részt vevő aktív nappali tagozatos hallgató.

Kérd az általad választott kar szakemberének segítségét!

Közéleti ösztöndíj

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet ezzel az ösztöndíjjal támogatja azon hallgatókat, akik az egyetemi tanulmányaik mellett a BME-n végeznek közösségi tevékenységet, mellyel elősegítik az EHK sikeres munkáját.

Közéleti ösztöndíj

Tudományos Diákköri Könferencia ösztöndíj

A Műegyetemen lehetőséged lesz kutatásaidhoz támogatást igényelni, de a folyamatba már középiskolásként is bekapcsolódhatasz! A kezdeményezés célja, hogy a tudományos munkára nyitott, tehetséges fiatalok már középfokú tanulmányaik alatt megismerkedjenek a BME-s kutatásokkal, az ebben rejlő lehetőségekkel, részt vegyenek az egyetem életében, és elsajátítsák a tudományos tevékenység alapjait. A BME többletpontokat ad a középiskolás TDK résztvevőinek a felvételin!

ehk.bme.hu-TDK 
Középiskolás TDK témák 
TDK.bme.hu

Közösségi ösztöndíj

A Műegyetem karain meghirdetett ösztöndíj célja a közösségért végzett tevékenység jutalmazása. A pályázaton részt vehet minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató.

Kérd az általad választott kar szakemberének segítségét!

 

Sport ösztöndíjak

Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj

BME „Jó tanuló, jó sportoló” ösztöndíjban részesülhet az a pályázó, akinek az ösztöndíj indexe a legutóbbi két Egyetemen töltött félévében legalább 3,00, illetve ha az alább feltüntetett sportkategóriák egyikében eredményt ért el: Olimpia és világbajnokság; Európa bajnokság, világkupa, UNIVERSIADE; Korosztályos világ – és Európa bajnokság; Magyar bajnokság, nemzetközi verseny; MEFOB, korosztályos országos bajnokság; Országos és regionális verseny, Universitas; Egyéb versenyek.

A nem olimpiai sportágakban elért eredmények 60%-os pontértékkel vehetők figyelembe. Az elbírálás során az ösztöndíj indexek átlagát és az adott évben elért legjobb sporteredményt veszik figyelembe. A sportágak besorolásánál a Magyar Olimpiai Bizottság állásfoglalása az irányadó. Az ösztöndíj az aktuális félévben kapható, egyszeri alkalommal. A pályázat csak a tavaszi félévben kerül meghirdetésre.

Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj

Sportösztöndíj

Az Egyetemen meghirdetett ösztöndíj célja a kiemelkedő sporttevékenységet végző hallgatók jutalmazása. A pályázaton részt vehet minden aktív nappali tagozatos hallgató, a sporttevékenység pontozása megegyezik a „Jó tanuló, jó sportoló” ösztöndíjjal. Az ösztöndíj az aktuális félévben kapható, egyszeri alkalommal. A pályázat csak az őszi félévben kerül meghirdetésre.

BME Hajós Alfréd-díj

A „BME Hajós Alfréd-Díj – az év legjobb hallgató sportolójának” elismeréssel a BME hangsúlyozza, hogy az egyetemi tanulmányok és az élsport jól összeegyeztethető egymással a Műegyetemen.

BME Hajós Alfréd-Díj - BME Egyetemi Hallgatói Képviselet

 

Szociális alapú ösztöndíjak

Alaptámogatás

Az Egyetemen meghirdetett ösztöndíj célja a beiratkozás utáni nagyobb költségek terheinek enyhítése a szociálisan rászoruló hallgatók számára. A pályázaton részt vehet minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező elsőéves hallgató.

Alaptámogatás

Rendszeres szociális ösztöndíj

Az Egyetemen meghirdetett ösztöndíj célja a szociálisan rászoruló hallgatók támogatása. A pályázaton részt vehet minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő hallgató.

Rendszeres szociális ösztöndíj

Rendkívüli szociális ösztöndíj

Az Egyetemen meghirdetett ösztöndíj célja a hallgatók szociális helyzetének váratlan romlásából adódó anyagi terhek mérséklése. A pályázaton részt vehet minden államilag támogatott, aktív nappali tagozatos hallgató.

Rendkívüli szociális ösztöndíj

Esélyegyenlőségi pályázat

Az Egyetemen meghirdetett ösztöndíj célja a tanulmányaik elvégzésében akadályozott hallgatók esélyegyenlőségének biztosítása. A pályázaton részt vehet minden tartós fogyatékossággal illetve átmeneti vagy tartós súlyos egészségi problémával élő nappali tagozatos hallgató.

Esélyegyenlőségi pályázat

További információ

ehk.bme.hu juttatások 
Egytemi hallgatói képviselet pályázatok

Ezeken felül Európa vezető egyetemein vagy Európán kívüli országokban is tanulhatsz mobilitási programjaink által, támogatunk szakmai gyakorlatod finanszírozásában vagy tudományos tevékenységeddel összefüggő szakmai utak alkalmával!